Herroepingsrecht

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product
slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product
vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren
zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst
te herroepen.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet
geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde,
die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Is er sprake van een nalevering, dan
verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die
niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons
Me-Luna.nl,
Ambachtsstraat 36 B,
8263 AK Kampen, Nederland

info@Me-Luna.nl
(+31) 06 103 102 90 (alleen WhatsApp)

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van
je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde
modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Je kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook
elektronisch invullen en opsturen via onze website www.Me-Luna.nl. Als je van deze mogelijkheid
gebruik maakt zullen wij je onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een
ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van
het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan,
inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze
voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)
onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw
beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde
betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk
anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen aan jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond
dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop
je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.
Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.”

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is
van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking
van de goederen vast te stellen.